TPS, Alzheimer Hastalarının Depresif Semptomlarına Yardımcı Olur Mu?

Matt ve arkadaşlarının (Viyana Tıp Üniversitesi, Neuroloji Üniversitesi) Şubat 2022’de yayınladıkları bir diğer çalışmada, nöropsikolojik ve işlevsel görüntüleme verilerine dayanan NEUROLITH ® sistemiyle Transkraniyal Nabız Stimülasyonu’nun (TPS ®) olası depresyon etkilerini ayrıntılı bir alt analiz sundular.

Depresyon, Alzheimer hastalarında önemli ve özellikle sorunlu bir komorbiditedir. Antidepresan ilaçların terapötik etkileri sıklıkla sınırlıdır ve ek tedavi olarak kullanılabilecek yeni terapötik yaklaşımlara şiddetle ihtiyaç vardır.

2-4 hafta boyunca Transkraniyal Nabız Stimülasyonu (TPS®) alan Alzheimer hastalığı olan hastalar, ilk klinik denemede 3 aya kadar hafıza ve bilişsel gelişmeler gösterdi. Depresyon puanlarında da iyileşmeler bildirilmiştir.

Aynı araştırma grubu (Viyana Tıp Üniversitesi/Nöroloji Departmanı), yeni bir çalışmada nöropsikolojik ve fonksiyonel görüntüleme verilerine dayanarak TPSpossible ®’ın anti-depresif etkilerinin ayrıntılı bir alt analizini yayınladı.

Yöntemler

Araştırmacılar, 18 Alzheimer hastasında Beck Depresyon Envanteri (BDI-II) ve fonksiyonel bağlantıdaki (FC) değişikliklere bakmak için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullandılar.

Hastalara TPS® tedavisi dört hafta, haftada üç seans (üç hasta sadece 2 hafta, bir hasta 3 hafta) olarak verildi. TPS® tedavisinden bir hafta önce ve sonra MRI verileri toplandı ve nöropsikolojik testler uygulandı.

Sonuç

Araştırmacılara göre, TPS® tedavisi BDI-II’de önemli bir gelişme sağladı. Ortalama başlangıç BDI-II puanı 7.36 (SD = 5.09, N = 14) ve stimülasyon sonrası seans puanı 5.00 (SD = 4.11, N = 14) idi. Çıkıntı ağı (sağ ön insula) ve ventromedial ağ arasındaki FC, FC analizine (sol ön orbital korteks) göre normalleştirildi.

Alzheimer hastalığı hastalarında, depresyonla ilgili alanların (genişletilmiş dorsolateral prefrontal korteks dahil) TPS® uyarımı, depresif semptomları hafifletiyor ve FC değişikliklerine neden oluyor gibi görünüyor.

Bulgular, yazarlara göre TPS®’nin Alzheimer hastalığında ve muhtemelen depresyonda depresif semptomlar için yararlı ve etkili bir ek tedavi olabileceğini düşündürmektedir. Halihazırda optimal farmakolojik tedavi görmekte olan hastalar için bu, hafıza işlevlerinin yanı sıra depresif semptomları ve genel yaşam kalitesini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Kaynakça:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35169611/

Blog